Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash

 
E- Rada TRANSMISJA ONLINE

www.netrada-gminaklodzko.pl

Interpelacje/ Wnioski/ Zapytania Radnych Gminy Kłodzko VIII kadencji

___________________________

 

RAPORT O STANIE GMINY ZA 2018 r.

- udział mieszkańców w debacie

___________________________

Wójt Gminy Kłodzko informuje,

że w związku z zamiarem podjęcia czynności kontrolnych na nieruchomościach związanych lub zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, właściciele nieruchomości, którzy nie dokonali obowiązku złożenia stosownej informacji w sprawie podatku od nieruchomości proszeni są do jej złożenie lub dokonania korekty wcześniej złożonej informacji.
Informacja powinna odzwierciedlać stan faktyczny powierzchni budynków, budowli
i gruntów nieruchomości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Formularze informacji podatkowych można pobrać z BIP Gminy Kłodzko -> poradnik interesanta -> podatki i opłaty lokalne lub w Urzędzie Gminy Kłodzko,
pok. 306, II piętro.

Czyste powietrze

wymiana kotlow grzewczych

Fotowoltaika - Grant

fotow

Wnioski

 

 

Mapy

                mapy

 

                       

 

eealogo                      

 

 

 

 
 
 
  
 
  
 
   URZĄD GMINY KŁODZKO
   ul. Okrzei 8A
   57 - 300 Kłodzko
   powiat kłodzki
   województwo dolnośląskie

   Tel. (74) 647 41 00
   Fax (74) 647 41 03

   e-mail: ug@gmina.klodzko.pl
   www.gmina.klodzko.pl

   www.bip.ug-klodzko.dolnyslask.pl

 

   Godziny pracy:

   poniedziałek, środa, czwartek, piątek

   w godz.: 7.30 - 15.30

   wtorek w godz.: 8.00 - 16.00

   Kasa  Urzędu czynna:

   od poniedziałku do piątku w godz.:

   8.00 - 11.00 i 11.30 - 13.30
Młodociani
DOFINANSOWANIE KOSZTÓW KSZTAŁCENIA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW PDF Drukuj Email
Wpisany przez Justyna Bytnar   
czwartek, 14 marca 2019 11:41

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Kto może wystąpić z wnioskiem/zainicjować sprawę:

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

 

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

 

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;

- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej;

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;

- Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

 

Uwaga!

O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Kłodzko, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Kłodzko, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na dofinansowanie kształcenia.

Zgodnie z art. 122 ust. 11 ustawy o Prawie oświatowym dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników stanowi pomoc de minimis udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozumieniu przepisów rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy
(jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

8 081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

254 zł

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

 

Termin składania dokumentów

Wnioski o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika składa się w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.

Wymagane dokumenty

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

Załączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osobę zatrudnioną u pracodawcy,

- kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej  szkolenie w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy,

- kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,

- kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania,

- kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,

- kopie dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,

- aktualny wydruk z CEIDG lub wpis z KRS w zależności od formy prowadzonej działalności prowadzonej przez pracodawcę,

- kopie dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,

- wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

- kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie,

- oświadczenie o poniesionych kosztach.

 

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

 

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

 

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Wałbrzychu za pośrednictwem Wójta Gminy Kłodzko w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

 

Miejsce załatwienia sprawy

Urząd Gminy Kłodzko – Referat Obsługi Szkół,

ul. Okrzei 8a, 57-300 Kłodzko, pokój nr 409, nr tel. 74 64 74 162

 

Godziny przyjmowania klientów:

poniedziałek  7:30-15:30

wtorek  8:00-16:00

środa  7:30-15:30

czwartek  7:30-15.30

piątek  7:30-15:30

 

Załączniki do pobrania

1. Formularz informacji de minimis

2. Oświadczenie o otrzymaniu lub nieotrzymaniu pomocy de minimis

3. Oświadczenie o poniesionych kosztach

4. Zawiadomienie o dofinansowaniu kosztów kształcenia młodocianych pracowników

5. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Poprawiony: czwartek, 14 marca 2019 12:11
 


Zawartosc tej strony wymaga nowszej wersji programu Adobe Flash Player.

Pobierz odtwarzacz Adobe Flash bip

Rozlicz PIT
Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki

01.jpg


s5 logo


Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com